Fromhold z Fromholdsbergu

Michael Wenzel Fromhold pocházel z dolnoslezského Liebenthalu (dnes Lubomierz) a byl synem řezníka Gregora Fromholda a Magdaleny Gewünrerové. Ve druhé polovině 30. let 17. století studoval v Olomouci, kde roku 1640 získal hodnost bakaláře. Roku 1641 se imatrikuloval na pražské univerzitě a v srpna 1643 zde byl promován magistrem filozofie. Roku 1648 byl posluchačem práv. Jako jeden z prvních na švédský vpád na Malou Stranu a po zřízení studentské legie byl jmenován desátníkem druhého oddílu. Když falckrabě Karel Gustav zahájil obléhání pražských měst, hájil Michael Václav hradby na Karlově a později bojoval u Koňské brány. Do šlechtického stavu s predikátem z Fromholdsbergu (von Fromholdsberg) byl povýšen stejně jako jeho bratranec 20. dubna 1649. Později se usadil na Starém Městě pražském, kde 30. dubna 1652 získal městské právo.

Jeho mladším bratrancem byl Jakob Sebastian Fromholdt, který byl ve druhé polovině 40. let 17. století studentem semináře sv. Václava a v květnu 1647 získal na pražské univerzitě bakalaureát filozofie. V srpna 1648, tedy za obléhání Prahy Švédy, byl promován magistrem filozofie a později nastoupil na teologickou teologie na Klementinské akademie. Ve studentské legii byl zpočátku mušketýrem, později forierschützem. Bojoval na novoměstských hradbách a při protiútoku na nepřítele u Horské brány byl raněn do tváře. Za tyto zásluhy byl 20. dubna 1649 (ve stejný den jako jeho bratranec) povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Fromholdtsbergu (von Fromholdtsberg). Oběma byl také udělen stejný erb:

Černo-zlatě čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli se vidí tři zelené pahorky a na každém z nich stříbrná hradební koruna. Ve druhém a třetím poli je do středu otočená ruka držící hořící granát. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je na prostředním ze tří zelených pahorků stojící stříbrný jeřáb s kamenem v pravém spáru - vše je lemováno dvěma vavřínovými ratolestmi s plody vyrůstajícími z krajních pahorků.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com