Freund de Tószeg

Císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 6. října 1884 Henrika Freunda, velkoobchodníka v Budapešti, spolu se syny Ferenczem, Vilmosem a Salomonem a dcerami Julií, Idou, Sidonií a Berthou vzešlými z manželství s Zsófií Herz, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát tószegi (de/von Tószeg) a erb:

Ve zlatém štítě je modré břevno se třemi zlatými hvězdami, z něhož vyrůstá stříbrně oděný anděl s hnědými vlasy a stříbrnými křídly rozpřahující paže v žehnajícím a ochranném gestu. Pod břevnem pluje po přirozeném moři hnědý trojstěžník se stříbrnými plachtami a modro – zlatě dělenými prapory a vlajkou na zádi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněnec s hnědým plnovousem držící tři zlaté klasy a mající na přílbě tři pera, jedno modré mezi dvěma zlatými.

2. srpna 1902 bylo Imremu a Albertu Freundům de Tószeg povoleno změnit si příjmení na Tószeghy. Totéž bylo povoleno 7. října 1909 Ríchárdovi a Istvánovi Freundům de Tószeg.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 588-590 oldal; 71. kötet, 88; 72. kötet, 16 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com