Frankl z Hochwartu

Rod Franků pochází z Baiersdorfu u Erlangenu, odkud přišel kolem roku 1625 do Vídně. Po vyhnání židů z císařské rezidence roku 1670 se usadil ve Fürthu u Norimberka, odkud roku 1768 přesídili jeho příslušníci do Chrudimi. Kolem roku 1790 jsou připomínáni v Chrástu na Pardubicku, odkud ve druhé čtvrtině 19. století odchází do Vídně.

Nejvýznamnějším členem rodiny byl nepochybně Ludwig August Frankl (1810-1894). Narodil se v Chrástu, navštěvoval piaristické gymnázium na Novém Městě pražském a piaristickou kolej v Litomyšli a od roku 1828 studoval ve Vídni lékařství. Kromě lékařského povolání se proslavil jako básník a spisovatel. Lékařská studia zakončil roku 1837 v Padově a následně si otevřel praxi. Roku 1838 ale přijal místo sekretáře vídeňské židovské obce a nadále se kromě tohoto úřadu věnoval jen literatuře. Jeho práce vyšly ve více než milionu výtisků. Roku 1856 podnikl Frankl cestu do Jeruzaléma. Od počátku 60. let věnoval svou pozornost vídeňskému ústavu slepců a podařilo se mu dosáhnout toho, že od školního roku 1871/72 přijímal také židovské žáky. Roku 1873 byl jmenován školním radou města Vídně a předsedou židovského kulturního spolku. Kromě toho byl rytířem řádu Františka Josefa, rytířem švédského řádu Vasa, pruského řádu Koruny, řeckého řádu Spasitele, dánského řádu Dannebrog, brazilského řádu Růže, držitelem rakouské a pruské Zlaté medaile za umění a vědu, čestným měšťanem měst Chrastu, Genny, Tiberie a Zafetu v Palestině, čestným a skutečným členem geologického říšského vzdělávacího ústavu ve Vídni a řady vědeckých, uměleckých a dobročinných společností.

Při příležitosti odhalení Schillerova památníků ve Vídni, jehož vybudování inicioval, byl nejvyšším rozhodnutím ze 14. listopadu 1876 vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy. Na jeho základě požádal krátce nato o nobilitaci a listinou z 10. prosince 1876 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř Frankl z Hochwartu (Ritter Frankl von Hochwart) a byl mu udělen erb:

V modrém štítě dovnitř prohnutá stříbrná krokev provázená po pravé straně Davidovou harfou, vlevo pohárem obtočeným hadem s hlavou položenou do misky poháru – vše zlaté. Pod krokví ze zelené půdy vyrůstá zlatá palma. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Z pravé s modro-zlatými přikrývadly vyrůstá trup dítěte v dětském modrém oděvu se zlatým hrotitým límcem s očima převázanýma dlouhou, do mašle vzadu uvázanou černou stuhou. Z levé s modro-stříbrnými přikrývadly vyrůstá stříbrný jednorožec se zlatou zbrojí. Pod štítem je modrá stuha se zlatým heslem DURCH WORT UND THAT napsaným gotickým písmem.

Roku 1880 byl Ludwig August rytíř Frankl z Hochwartu jmenován čestným občanem města Vídně. Rod vymřel po meči okolo roku 1925.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com