Frankl de Bocsár

Císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 6. ledna 1914 Józsefa Frankla, burzovního radu, spolu se synem Ervinem a dcerami Lilly a Magdolnou vzešlými z manželství s Friderikou Bauer, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát bocsári (de/von Bocsár) a erb:

V červeném štítě je zlatá Merkurova hůl provázená v pravém horním rohu dvěma stříbrnými liliemi a v levém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem je Merkurova hůl ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 910 oldal; 73. kötet, 137-138 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com