Förster z Mezza-Selva

Alfred Förster se narodil 31. prosince 1863 v Bielitz ve Slezsku. Do armády vstoupil 18. srpna 1884 jako poručík praporu polních myslivců č. 17. U vojska zůstal do 9. dubna 1894, kdy byl jako nadporučík přeřazen do zálohy. 13. července 1894 byl povolán k zeměbraně, k pěšímu pluku č. 14, v jehož řadách dosáhl 1. listopadu 1895 hodnosti hejtmana II. třídy a 1. listopadu 1898 hejtmana I. třídy. Majorem se stal u zeměbraneckého pěšího pluku č. 30 1. května 1908, podplukovníkem 1. května 1912 u zemského střeleckého pluku č. II. K 15. říjnu 1912 byl převelen k pěšímu pluku č. 22, v jehož řadách jej zastihl počátek Velké války. Plukovníkem byl jmenován 1. listopadu 1914. Podle dobrozdání ministerstva zeměbrany s účastnil mnoha bojů na ruské a italské frontě. Nejvyšším rozhodnutím z 25. srpna 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou vydanou 22. září 1917 mu byl udělen predikát von Mezza-Selva a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černé orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Vlevo jsou v zeleném tři zlaté dubové listy vyrůstající ze společného řapíku převýšené stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrávadly. Klenotem je vynikající paže oděná v zeleném rukávu se stříbrnou manžetou držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com