Forgó de Csongrád

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. listopadu 1885 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Istvána Forgó, velkoobchodníka sklem v Budapešti. Listinou danou v Budapešti 3. září 1886 jemu a jeho synu Istvánovi vzešlému z manželství s Jolán Waltherr udělil predikát csongrádi (de/von Csongrád) a erb:

V červeném štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zelený olistěný stonek se stříbrnou růží se zlatým semeníkem, levou přední tlapou se opírající o zlatý úl, provázený v pravém horním rohu zlatým sluncem vynikajícím z okraje štítu, v levém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev s růží ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 638, 639, 652 oldal; 69. kötet, 30-33 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com