Fischer von See

Joseph Fischer se narodil v Innsbrucku. Roku 1763 vstoupil do armády jako vojín pěšího pluku Bayreuth, kde sloužil tři roky. 9. prosince 1766 se stal řádným kadetem, 1. února 1772 byl povýšen na fendrycha, 1. ledna 1775 na podporučíka, 1. prosince 1783 se stává nadporučíkem, 1. června 1790 místokapitánem, 14. srpna 1793 hejtmanem, 10. září 1800 je povýšen na majora 2. třídy a 1. září 1805 na majora 1. třídy. 1. listopadu 1807 je z něj podplukovník a konečně 24. května 1809 získává hodnost plukovníka. Účastnil se válek s revoluční Francií a s Napoleonem, během nichž byl několikrát zajat, konkrétně je v jeho spise uvedeno zajetí 2. září 1792 u Namuru, 16. listopadu u Ronga, pak 13. května 1800 a nakonec 20. října 1805 u Ulmu. Za více jak 46 let služby v armádě jej tehdy jedenašedesátiletého císař František I. povýšil 2. června 1810 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von See a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý orel s červenými jazyky. Dole v modrém jsou dva stříbrní delfíni s překříženými ocasy hlavami obrácení dolů proti sobě provázení třemi zlatými hvězdami (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com