Fiala von Fernbrugg

Císař František Josef I. udělil nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. dubna 1910 u příležitosti odchodu na odpočinek polnímu podmaršálkovi Antonu Fialovi narozenému roku 1849 v Opavě titul a charakter polního zbrojmistra a povýšil ho do rytířského stavu. Diplomem z 13. května 1910 mu udělil predikát Ritter Fiala von Fernbrugg a erb:

V černém štítě vyniká z vody v patě zlatý kvádrový most o třech obloucích a s cimbuřím (11 stínek, 10 mezer, krajní stínky viditelné zčásti) převýšený třemi stříbrnými hvězdami (1,2). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem; II. dvě rozevřená zlato – černě dělená křídla, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com