Fenyvessy de Zala

Listinou danou ve Vídni 5. ledna 1899 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Adolfa Fenyvessyho, přednostu parlamentních stenografů, spolu se syny Józsefem a Bélou a dcerami Szerén a Arankou vzešlými z manželství s Klárou Löwensohn, udělil mu predikát zalai (de/von Zala) a erb:

Ve štítě je stříbrné vlnité zúžené břevno. Nahoře v modrém jsou dvě rozevřená stříbrná křídla, mezi nimi vyniká pravá ruka držící hnědou tužku. Dole polceno. Vpravo v červeném stojí na zeleném trávníku zlatý kvádrovaný hrad s otevřenou bránou, cimbuřím a s věží provázený v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Vlevo ve stříbře je na zeleném trojvrší jehličnatý strom provázený v horních rozích dvěma modrými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená stříbrná křídla, mezi nimi vyniká červeně oděné předloktí držící svisle stříbrný husí brk. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou CONSCIENTIA CLARA.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 438, 534-538 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com