Fábiánics

Císař Leopold II. povýšil listinou danou v Prešpurku 18. listopadu 1790 do uherského šlechtického stavu Adama Ignatia Fábiánicse, sekretáře uhersko-sedmihradské dvorské kanceláře a ředitele tamní registratury a archivu, jeho bratra Josepha Fábuánicse spolu se syny Franciskem a Georgiem a dcerou Theresií vzešlými z manželství s Annou Marií Tschärr, a jejich bratrance Josepha Fábiánicse, poštmistra v Nagybarom (dnes Großwarasdorf, Burgenland) spolu se synem Joannem vzešlým z manželství s Annou Marií Kern, a udělil jim erb:

Čtvrcený štít: 1. a 4. černo – zlatě děleno s do středu obráceným korunovaným lvem střídavých tinktur s červeným jazykem držícím ve zdvižené tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. 2. a 3. v červeném tři břevna stříbrno – zeleně šachovaná ve dvou řadách. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černo – zlatě dělená křídla, mezi nimi lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 222 – 226 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com