Dutschka

Vincenz Dutschka (1828–1898) se narodil 3. prosince 1828 ve Vídni jako syn osobního kuchaře knížete Clary-Aldringena Josefa Dutschky a jeho ženy Aloisie Negro. Kariéru zahájil u bankovního domu Arnstein & Eskeles, ale roku 1850 přijal místo ředitele v bance Creditanstalt für Handel und Gewerbe, kde působil do roku 1866. V témže roce byl vyznamenán rytířským křížem Řádu Františka Josefa. Roku 1867 získal povolení k provozu vlastní banky a velkoobchodu Dutschka & Co. a společníka Darmstädter Bank für Handel und Industrie. Záhy získal v podnikatelských kruzích velmi vážené postavení. Byl také aktivní na burze. Roku 1873 se stal členem burzovní komory a o dva roky později byl zvolen viceprezidentem vídeňské burzovní komory.

A právě zásluhy o reorganizaci burzy a vybudování nové burzovní budovy ve Vídni byly důvodem jeho nobilitace. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. května 1877 totiž císař František Josef I. z tohoto důvodu ocenil řadu osob, ze kterých dvě – Vincenz Dutschka a burzovní rada Leopold Lieben – byly povýšeny  do šlechtického stavu. Zatímco Lieben získal rovnou prosté šlechtictví, výše postavený Dutschka byl oceněn Řádem Železné koruny III. třídy, na jehož základě požádal o rytířský titul.

Ten mu byl spolu s predikátem rytíř Dutschka/Ritter von Dutschka udělen listinou danou ve Vídni 24. září 1877. Zároveň získal erb, ve kterém rostlina slézu (něm. a lat. Malva) odkazovala na jméno jeho manželky Malviny:

Polcený štít. Vpravo je v černém polovina zlatého orla s červeným jazykem. Vlevo ve stříbře je přirozená rostlina slézu se třemi modrými květy. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté, přikrývadla černo - zlatá; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná.

Později byl zvolen prezidentem vídeňské burzovní komory a zasedal také ve správní radě Společnosti Severní dráhy a v kuratoriu Společnosti přátel hudby (Gesellschaft für Musikfreude). Salon, který řídila jeho manželka, byl řadu let jedním z center vídeňského života a místem setkávání státníků, diplomatů, umělců a spisovatelů.

Vincenz Dutschka se 13. května 1876 oženil s Malvinou (1846–1918), dcerou prokuristy slavného vídeňského bankovního domu a velkoobchodu Ephrussi Oscara Fraenkela (1820–1886), který pocházel z židovské rodiny z Kišiněva v Besarábii. Malvina se roku 1867 provdala za londýnského bankéře Alberta Cahena (1843–1919), ale již roku 1871 bylo manželství rozvedeno. V prvním manželství se Malvině narodil jediný syn Alfons Cahen (1869–1906), druhé zůstalo bezdětné.

Protože rytíř Dutschka neměl vlastní potomky, jeho smrtí 9. února 1898 rod vymřel. Nevlastní syn Alfons, který stejně jako jeho matka konvertoval ke katolictví, ovšem 16. března 1898 přijal jméno Dutschka (byť bez rytířského titulu). Žil jako obchodník v Berlíně a jeho manželství zůstalo bezdětné.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

------------------------------------

Jan Županič, Habsburská šlechta. Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století, Praha 2023

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com