Czechowicz

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. prosince 1912 povýšil císař František Josef I. řecko-katolického biskupa v Przemyślu, Samboru a Sanoku Konstantina Czechowicze, skutečného tajného radu, papežského domácího preláta a trůnního asistenta, od roku 1909 člena Panské sněmovny Říšské rady, zástupce hejtmana Království haličsko-vladiměřského a Velkovévodství krakovského, rytíře řádu Železné koruny II. třídy a velkokřižníka papežského řádu  Sv. hrobu, do rytířského stavu. Protože jako vysoký duchovní uniatské církve se nesměl oženit a mít legitimní potomstvo, císař převedl současně rytířský stav i na jeho bratra Johanna, notáře v Bolechówě. Oba bratři se narodili v Dziewięcierzi, Konstantin 15. října 1847, Johann 4. dubna 1857 v rodině řecko katolického-faráře Józefa Czechowicze (1818-1875) a jeho manželky Antoniny z Pasławskich. V rodině vládlo povědomí šlechtického původu, ale spojitost s rodem Czechowiczů herbu Ostoja se nepodařilo prokázat. Listinou z 5. března 1913 byl bratřím Czechowiczům udělen titul Ritter von a erb, který je derivátem herbu Ostoja:

V modrém štítě je stříbrný meč provázený v hlavě štítu dvěma stříbrnými půlměsíci obrácenými rohy dovnitř. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pět per, střídavě tři stříbrná a dvě modrá.

Konstantin zemřel  28. dubna 1915 po obsazení Przemyślu Rusy. Johann měl s manželkou Kornelií Annou Roła-Sokolowskou tři syny, Roberta Adama (*1885), který měl pokračovat v otcově firmě, Witolda Josefa (*1886) konceptního úředníka c. k. ministerstva financí, a Konstantina Johanna (*1898), který byl v době vydání listiny chovancem jezuitského vzdělávacího ústavu v Bąkowicích u Chyrówa.

 

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje v Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 83.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com