Csokics (1791)

Císař Leopold II. povýšil 11. srpna 1791 Jacoba Csokicse, hejtmana tiszkého komorního okresu (synovce Georgia Csokicse povýšeného do šlechtického stavu roku 1751), spolu se syny Basiliem, Gabrielem a Georgiem a dcerou Annou vzešlými z manželství s Euphronií Dudvarszkou, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

Ve zlato - stříbrně děleném štítě je uťatá hlava Turka ronící čerstvou krev probodená skrze levé oko kopím (s purpurovým třapcem). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže šikmo držící kopí ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet,  1025-1030 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com