Comel von Sočebran

Andreas Comel se narodil roku 1829 v Salcanu v Přímoří (dnes Solkan, Slovinsko). Do armády byl odveden 20. dubna 1849 jako vojín k 22. pěšímu pluku. 26. ledna 1850 je převelen k 26. pěšímu pluku, kde se 17. září 1850 stává šikovatelem a 25. ledna 1852 kadetem. Od 1. ledna pobývá v hodnosti šikovatele v nižším vzdělávacím ústavu v Belunu, kde se 1. ledna 1856 stává štábním šikovatelem. K 26. pěšímu pluku se vrací jako poručík 2. třídy 1. října 1858, na poručíka 1. třídy je povýšen 1. května 1859, na nadporučíka 24. prosince 1864. 1. listopadu 1868 je přeložen k 7. pěšímu pluku, v jehož řadách dosahuje 1. listopadu 1872 hodnosti hejtmana 2. třídy a 1. listopadu hejtmana 1. třídy. Účastnil se tažení v letech 1849, kdy pomáhal bránit Přímoří proti Sardinskému království a pak při obléhání Komorn (dnes Komárno, Slovensko), 1859, 1866 a při potlačování nepokojů v jižní Dalmácii roku 1869. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil z obzvláštní milosti nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. října 1879 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 12. listopadu 1879 mu udělil titul Edler, predikát von Sočebran a erb:

Ve zlatém štítě je modré břevno se třemi stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená stříbrná křídla s břevnem s hvězdami ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com