Colombini

Vinzenz Karl Colombini (1855-1937) se narodil 2. listopadu 1855 v Lodi v Lombardii. Po ztrátě Lobardie roku 1859 spolu s otcem Philippem Colombinim a rodinou přesídlil do Zomboru v Uhrách (dnes Sombor, Srbsko), kde získal domovskou příslušnost. Do armády narukoval 1. září 1872 jako svobodník titulární desátník. 26. září 1873 se stává skutečným desátníkem, 6. listopadu 1874 povyšuje na šikovatele a 1. listopadu 1874 se stává kadetem. 1. května 1875 dosahuje hodnosti poručíka, od 1. května 1880 je nadporučíkem. 1. listopadu 1887 je v hodnosti hejtmana převelen k pěšímu pluku č. 19, 10. června 1894 k pěšímu pluku č. 71. Spolu s povýšením do hodnosti majora je 1. listopadu 1898 přeložen k pěšímu pluku č. 23 a v této hodnosti se 23. října 1901 dostává k pěšímu pluku č. 27. 1. května 1904 je povýšen na podplukovníka a umístěn k pěšímu pluku č. 48, v jehož řadách získává 1. května 1907 hodnost plukovníka. 2. prosince 1908 je převelen k pěšímu pluku č. 69, kde slouží až do svého odchodu na odpočinek 31. října 1909. 18. srpna 1912 obdržel titul a charakter generálmajora. Během své vojenské kariéry se účastnil okupace Bosny a Hercegoviny, při níž se 7. září 1878 vyznamenal v bitvě u Bihaće, za což byl 3. prosince 1878 vyznamenán Řádem Železné koruny III. třídy.

Na základě stanov tohoto řádu jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 4. září 1915 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém letí šikmo pod sebou tři doleva obrácené přirozené holubice. Dole je ve zlatě na pahorku porostlém zeleným křovím modrá hvězda. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. obrněná paže držící v obrněné pěsti šavli; II. rostoucí obrněný rytíř s knírem a třemi pery, jedním zlatým mezi dvěma modrými, na přílbě držící v pravici svisle před sebou meč se zlatým jilcem a záštitou.

Zemřel 22. ledna 1937.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com