Colbius z Columbergu

Svídnický rodák Elias Albert Colbius byl roku 1608 ustanoven preceptorem a později hofmistrem Jiřího Adama z Lobkovic. Od roku 1624 byl titulárním, od roku 1628 sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, roku 1642 se stal svatovítským proboštem. Zemřel 4. května 1646. Spolu se svými bratry Justem Leopoldem a Tobiasem Konstantinem obdržel od palatina Floriána Jetřicha hraběte Žďárského ze Žďáru erb a predikát von Columberg. 24. února 1634 palatin Jaroslav Bořita z Martinic povýšil všechny tři bratry do šlechtického stavu a polepšil jim erb

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém obrněná paže přirozené barvy držící zlatý buzykan. 2. a 3. v červeném tři zlatá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla se třemi zlatými břevny, pravé kosmými, levé šikmými, mezi křídly paže ze štítu.


Michal Fiala

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com