Cloët z Grün- a Stürmthalu

Jan Martin Maxmilián Cloët (též Glot, Kloet, Gloet) byl měšťanem Starého Města pražského. Během švédského obléhání byl jmenován fendrychem třetí staroměstské setniny a statečně bojoval proti švédským útočníkům. Z vlastních zdrojů také poskytl velkou zásobu prken, dříví a trámů potřebných ke zpevnění hradeb města a mostu přes Vltavu a k zajištění ohrožených břehů. Po skončení obléhání byl povýšen na poručíka městské setniny a stal se radním správcem na Starém Městě pražském. Dne 12. května 1652 byl povýšen do českého vladyckého stavu predikátem z Grün- a Stürmthalu (von Grün- und Stürmbthal) a získal erb (vyobrazení podle popisu v konceptu listiny a otisku pečeti):

Stříbrný štít s červeno-modře polcenou hlavou, ve které jsou vpravo tři hořící granáty (2,1), vlevo tři zelené jetelové trojlístky (2,1). V hlavním poli kráčí na kvádrové zdi o třech stínkách zlatý korunovaný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou a v levé zlatou žerď s praporem nahoře zlatým s černou orlicí, dole černým. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými přikrývadly. Klenotem je korunovaná černá orlice se zlatým jazykem držící v pravém spáru prapor ze štítu a v levé meč se zlatým jilcem a záštitou.
 
Jeho potomkem byl Ferdinand Vilém, který získal 18. 8. 1664 na Karlo-Ferdinandově univerzitě hodnost bakaláře a 17. 5. 1666 magistra filozofie.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com