Caesar z Adlerštejna

Balthasar Caesar se narodil v hornolužickém městě Ostritz na panství marienthalského kláštera. Studoval na univerzitách v Praze, Olomouci a ve Vídni, kde ho zastihlo obléhání českými vojsky vedenými Jindřichem Matyášem z Thurnu a tam se také jako mušketýr poprvé zapojil, ale ne naposled do boje. V dalších letech se účastnil několika kampaní, při nichž nasadil život, zdraví i majetek. Díky nabytým zkušenostem byl roku 1632 jmenován válečným komisařem svídnického a javorského knížectví. Při obsazení města Bunzlau (dnes Bolesławiec), kde vlastnil dům s dvorem, padl do braniborského zajetí, po propuštění sloužil v pluku Adolfa von Puchheim. Válečnou kariéru opustil poté, co se roku 1633 stáhly ze slezska oddíly saského kurfiřta. Dále působil jako úředník kláštera magdalenitek v Laubanu (dnes Lubań) a Naumburgu am Queis (dnes Nowogrodziec), pak jako hejtman Johanna Christoffa Löbla von Greifenburg na rumburském panství a po jeho smrti ve službách Wolfganga Leopolda von Strahlendorf na panstvích Hotovice a Chlumec u Chabařovic.

Do šlechtického stavu ho 4. prosinec 1628 povýšil budyšínský děkan Gregor Kattmann von Maurug und Temritz na základě palatinátu, udělil mu predikát von Adlerstein a erb.

Erb: Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černá rostoucí orlice držící v zobáku zlatý prsten s tyrkysem. Dole třikrát šikmo děleno stříbrně a červeně se zeleným vavřínovým věncem. Na štítě spočívá turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly a s vavřínovým věncem. Klenotem je rostoucí orlice ze štítu.

24. listopadu 1639 tentýž palatin Balthasaru Caesarovi z Adlerštejna znak polepšil tím, že zaměnil vavřínový věnec na přílbě korunou.

Potomci Balthasara Caesara žili v Přešticích. Urban Karel Caesar z Odlerštejna (sic!), syn Ferdinanda a Kateřiny Caesarových pokřtěný 15. května 1669 v přeštickém kostele Nanebevzetí P. Marie, obdržel 12. května 1702 měšťanské právo na Novém Městě pražském.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com