Brüll z Domony, Domony de Domony

Na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. ledna 1871 povýšil císař František Josef I. dne 24. srpna 1871 Maximiliana Brülla narozeného roku 1837 v Prešpurku, nizozemského honorárního konzula a velkoobchodníka, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Brüll/Ritter von Brüll a erb:

V modrém štítě je červené břevno se zlatým okrajem nesoucí tři zlaté hvězdy. Nahoře je doprovázeno stříbrnou lilií, dole na zlatém trojvrší stříbrným kvádrovaným hradem, jehož zeď je prolomena černou bránou s polospuštěnou zlatou mříží provázenou po každé straně jedním černým oknem. Zpoza zdi vyrůstají tři stejné věže s cimbuřím o třech stínkách, červenou špičatou střechou a dvěma okny vedle sebe. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dva zkřížené stříbrné labutí krky obrácené k sobě černými zobáky, v nichž společně drží lilii ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední zlaté s červeným břevnem nesoucím zlatou hvězdou, zadní červené se zlatým břevnem, přikrývadla červeno – zlatá.

Listinou danou ve Vídni 8. ledna 1882 udělil František Josef I. Miksovi (Maximilianu) Brüllovi, velkostatkáři a královskému radovi, jeho synům Ödönovi a Móriczovi a dcerám Zsófii a Lauře vzešlým z manželství s Franciskou Munk a dalším potomkům, které zplodí se svou druhou manželkou Annou Krausz, uherský šlechtický stav, stejný erb a predikát domonyi (de/von Domony).

5. listopadu 1898 byla dr. Móriczi Brüllovi de Domony povolena změna příjmení na Domony, totéž bylo povoleno 30. března 1900 Ödönovi a jeho synům Miksovi a Edemu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com