Brehm

Josef Brehm se narodil 13. května 1857 v západočeských Chyších. Do armády vstoupil jako jednoroční dobrovolník 1. října 1876 k pěšímu pluku č. 25. 1. října 1877 je přeřazen jakožto polní šikovatel do zálohy, 1. listopadu 1877 je povýšen na poručíka v záloze. Aktivován 1. ledna 1881, od 1. září 1882 je u pěšího pluku č. 94, 1. května 1885 povýšen na nadporučíka. K 1. srpnu 1891 je převelen k pěšímu pluku č. 17, 1. listopadu 1892 povýšen na hejtmana, 1. května je současně s jmenováním majorem převelen k pěšímu pluku č. 99, 1. května 1909 povýšen na podplukovníka. K 5. březnu 1910 je přidělen k místnímu velitelství Vídeň a s platností od 1. června 1910 je penzionován. Avšak už 16. září 1910 je přidělen ke skupině záložních důstojníků se zvláštním a místním určením, od 4. srpna 1914 je místním velitelem u 4. armádního velitelství. Po vypuknutí Velké války velí zásobovacím trénům na východní frontě. 13. září 1914 je trén navracející se pod jeho velením z Krakowiece do Mościsky vystaven palbě ruského dělostřelectva. Tento incident později Brehm uvedl v žádosti o nobilitaci jako boj s nepřítelem. 13. února 1915 je povýšen do hodnosti plukovníka. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. října 1916 jej za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Diplom měl být vydán 13. listopadu 1916, ale došlo k tomu až za nového panovníka, Karla I., 23. února 1917. Josefu von Brehm byl diplomem udělen znak:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice s červenou zbrojí a jazykem. Dole v modrém je stříbrná radlice. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly.Klenotem je rostoucí orlice ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com