Branavaczky

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Michaela Bravanaczkyho, hraničáře a bývalého praporečníka v Becseji (dnes Bečej, Srbsko), spolu s dcerou Annou vzešlou z manželství s Marií Miletonevics, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbrném štítě vyniká z levého okraje modře oděná paže držící červeno – modrý praporec. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je praporec ze štítu.

Királyi Könyvek, 42 kötet, 103-104 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com