Born (1880)

Na základě Řádu železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. února 1879 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 27. listopadu 1880 Julia Borna narozeného roku 1840 v Bomstu v Prusku (dnes Babimost, Polsko), uherského státního občana, bankéře v Berlíně a ředitele Berlínsko-štětínské železnice, do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát svobodný pán/Freiherr von a erb:

Ve zlatém štítě vyniká černý orel s červenými jazyky z modré špice, v níž z přirozené skály porostlé zelenou trávou a převýšené stříbrnou hvězdou prýští pramen přirozených barev, jenž se v patě štítu rozlévá do stran. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, na každém zlatá lilie. Jako štítonoši jsou dva zlatí gryfové s červenými jazyky stojící na zlaté pásce s černou devizou QUOD SIS, ESSE VELIS.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com