Bodó de Marosszentkirály

Listinami danými ve Vídni 31. ledna 1911 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Károlye Bodó, vrchního kontrolora Rakousko-uherské banky, spolu se syny Alfrédem, Oszkárem, Róbertem a Rikárdem vzešlými z manželství s Idou Steinhardt, Hermanna Bodó, majora, Lajose Bodó, advokáta, spolu s dcereou Ilonou vzešlou z manželství s Ilonou Bucher, Józsefa Bodó, penzionovaného plukovního lékaře, spolu se synem Ferenczem a dcerou Gerdou vzešlými z manželství s Elzou Husserl, Emánuela Bodó, velkoobchodníka, spolu s dcerou Hildou vzešlou z manželství s Paulou Tagleicht a Pála Bodó, honvédského plukovního lékaře, spolu se synem Péterem a dcerou Ágnes vzešlými z manželství s Paulou Schwarcz, udělil jim predikát marosszentkirályi (de/von Marosszentkirály) a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém na zeleném trávníku protékaném vodorovně stříbrným vlnitým potokem je přirozené skalnaté trojvrší, na němž je stříbrná kvádrová věž o dvou střílnách vedle sebe a s cimbuřím o třech stínkách, od níž se na každou stranu táhne stříbrná kvádrová zeď s jednou střílnou a dvěma stínkami, na cimbuří věže spočívá obrněná paže držící v obrněné pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou. Vlevo pod červenou hlavou se šesti zlatými osmihrotými hvězdami (3,3) je ve zlatě na zeleném trávníku hnědý kůň ve skoku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 253, 254, 461 – 472 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com