Bezděcký z Bezděčí Hory

Listinou danou v Praze 17. ledna 1558 udělil císař Ferdinand I. Janu Bezděckému predikát z Bezděčí Hory a erb:

Šikmo dělený štít modro – zlatě, v horní polovině k pravé straně vyniká z oblaku půlměsíc provázený hvězdou, vše zlaté. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré, na němž se opakují figury z horní poloviny štítu, zadní zlaté.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 5, 6.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com