Berger (1918)

Franz Xaver Viktor Berger byl synem Johanna Nepomuka Bergera (*1824, Heřmanice nad Labem), c. k. vrchního inspektora při zemské komisi pro odhad pozemkové daně a jeho manželky Pauliny Zavadské. Narodil se 28. listopadu 1861 v Záhřebu, ale domovsky byl po otci příslušný do Prahy. Do armády nastupuje 12. září 1879 jako podpionýr u pionýrského pluku. 9. února 1880 se stává titulárním desátníkem, 18. srpna 1882 titulárním šikovatelem a 18. srpna 1883 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1885 a nadporučíka 1. listopadu 1888. K 1. květnu 1893 se dostává k pěšímu praporu č. 5, 15. října 1893 nastupuje u generálního pionýrského inspektora, od 1. září 1894 učí na pionýrské kadetní škole, kde získává 1. listopadu 1894 hodnost hejtmana. 1. září 1899 je přeložen k pionýrskému praporu č. 6, 1. května 1905 k pionýrskému praporu č. 4. 1. května 1908 je povýšen na majora a stává se velitelem tohoto praporu, podplukovníkem je od 1. května 1912. 27. října je jmenován velitelem pionýrského pluku č. 2 a 1. listopadu 1914 se stává plukovníkem. Od 1. června 1916 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným a s platností od 1. dubna 1917 je odeslán na odpočinek. Aktivován je 19. května 1917 jako velitel doplňovací setniny 2. pionýrského pluku. Po vypuknutí Velké války se jako technický referent při velitelství 2. sboru podílel na bojích u Zamoścé a Tomaszówa, ve stejné funkci u 10. sboru pak pracoval na opevňování Sanu u Rozwadówa, pak se účastnil bojů u Opatówa a ve svazku s 2. sborem bojů na Nidě u Bogoryje Iwaniské, načež se podílel na pozičních bojích na Ratě. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. února 1918 jej císař Karel I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 23. dubna 1918 udělil Franzi von Berger erb:

V modrém štítě pluje po mořských vlnách bělovousý mořský stařec se vzhůru zatočeným zeleno – zlatým rybím ocasem a s dubovým věncem na hlavě držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou, doprovázený v hlavě štítu vpravo stříbrnou růží, vlevo stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva stříbrno – modře dělené rohy, mezi nimi vyniká nahá ruka držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com