Belgrady alias Constantinovics

Listinou danou ve Vídni 24. října 1791 povýšil císař Leopold II. Andreu Constantinoviche, řecko-orientálního faráře v Pomázu a přísedícího řecko-orientální konsistoře v Budíně, spolu se syny Alexanderem a Petrem a dcerou Anastasií, do uherského šlechtického stavu, přidal mu druhé jméno Belgrady a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě spočívá na zlaté koruně červeně oděná paže držící stříbrný psací brk. 2. a 3. zeleno – stříbrně polceno s krokví provázenou třemi trojlístky, vše střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – červeně, levý zeleno – stříbrně, mezi nimi paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 820-824 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com