Bedeković de Pobjenik

Listinou danou ve Vídni 22. ledna 1898 císař František Josef I. povýšil Károlye Bedekoviće, plukovníka a velitele chorvatsko-slavonského četnictva, spolu se syny Vladimirem a Károlyem vzešlými z manželství s Albinou Benković, za 33 let služby v armádě s účastí v bitvě u Custozzy roku 1866 a následném tažení proti Prusům, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát pobjeniki (de/von Pobjenik) a erb:

V červeném štítě je zlaté kosmé břevno s třemi červenými hvězdami provázené nahoře obrněnou paží držící šavli se zlatým jilcem a záštitou a dole zlatou jabloní, z níž visí dva plody, rostoucí na zlatém trojvrší. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 296, 365-369 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com