Bauer von Schildhaue

Na přímluvu vdovy po ministru války Ferdinandovi svobodném pánu von Bauer Camilly Luisy Julie rozené Hauenschield von Przerąb z 26. března 1914 povýšil císař František Josef I. její synovce, syny nadporučíka Otty Konstantina Bauera a její sestry Victorie Marie, Viktora Bauera narozeného roku 1871 v Badenu v Dolních Rakousích, hejtmana divisionu polních houfnic č. 46, a Ottu Bauera narozeného tamtéž roku 1876, hejtmana pěšího pluku č. 66, nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. července 1914 do šlechtického stavu. Diplomem vydaným 25. srpna 1914 jim udělil predikát von Schildhaue a erb:

V levé polovině modrého štítu je ohnutá obrněná paže držící v obrněné pěsti meč zaťatý do horní hrany šikmo nakloněného trojhranného štítu, pod tím osmihrotá hvězda, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, stříbrno – modře dělená křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com