Bauer (1870), Bauer z Rohrfelden

Moritz Bauer (1812-1895), cukrovarník v Brně, a rytíř řádu Železné koruny III. třídy, který získal nejvyšším listem z 25. listopadu 1870 za záslužnou humanitární a vlasteneckou činnost, byl na základě řádových statut listinou z 29. prosince 1870 povýšen  do rytířského stavu s predikátem rytíř (Ritter von) a erbem:
 
V modrém štítě stříbrné kosmé břevno, ve kterém se vidí uprostřed modrá hvězda provázená nahoře a dole včelou přirozené barvy. Nad břevnem je zářící zlaté slunce, pod ním pak stříbrné ozubené kolo. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou zavřená křídla – přední stříbrné s včelou přirozené barvy, zadní modré, na levé pak dva buvolí rohy – pravý dělený modro-stříbrně, levý obráceně, mezi kterými se vyrůstají tři zlaté olistěné obilné klasy. Pod štítem je modrá páska se stříbrným heslem Labore ad honorem.  
 
Jeho syn Viktor (1847-1911), majitel velkostatků Kunín a Spálov, se oženil s dcerou Petra rytíře Chlumeckého Marietou (1856-1911), s níž měl tři syny. Prostřední Moritz (1882-1945) se svolením panovníka a souhlasem strýce Hugona rytíře von Chlumeckého spojil jména a erby obou rodin a začal se psát rytíř Chlumecký-Bauer. Ostatní dva, dr. Viktor (1876-1939), dědic panství a zámku Kunín, a Peter (1888-1965) získali listinou ze 7. června 1915 predikát rytíř Bauer z Rohrfelden (Ritter Bauer von Rohrfelden).

Srov. též: http://www.muzeumnj.cz/zamek-kunin/historie/

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com