Barthel von Weidenthal

Wenzel Adlabert Barthel byl vnukem Bartholomaea Barthela pocházejícího ze Zhořelce, který záskal měšťanské právo v České Lípě, a synem obchodníka Tobiase Barthela. Po filosofických a právnických studiích působil tři roky jako sekretář u Romedia Konstantina hraběte von Thun, od roku 1694 sloužil ve stejném postavení klášteru v Marienthalu a byl příležitostným komisařem polského krále a saského kurfiřza Augusta II. 14. června 1701 získal spolu se syny Johannem Josefem a Johannem Wenzelem měšťanské právo na Starém Městě pražském. Císař Leopold I. jej 22. května 1703 povýšil do českého šlechtického stavu, udělil mu predikát von Weidenthal a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném stříbrné šikmé břevno. 2. a 3. v modrém na zeleném pahorku zelená (přirozená) vrba. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno – stříbrně, levé stříbrno – modře, mezi nimi je rostoucí červený dvojocasý lev držící v pravé přední tlapě zelenou (přirozenou) vrbovou ratolest.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com