Balthazar z Bachlinden

 
Případ zrušení šlechtictví rodiny Balthazarů nebyl tak jednoznačný, jako jiné obdobné causy. O tom svědčí i skutečnost, že přestože se sourozenci zřekli titulu sami 11. února 1904, renobilitace byla úředně prohlášena za neplatnou až 16. února 1914, kdy bylo také nařízeno opravit matriky.
 
C. a k. generálmajor Hugo Balthazar byl ale opětovně povýšen do šlechtického stavu již v říjnu 1904 a ve stejné době požádal o opětovnou nobilitaci i jeho mladší bratr Gustav (*1855), tehdy okresní hejtman při zemské vládě ve Slezsku. On však na rozdíl od bratra-vojáka neměl na šlechtický titul zákonný nárok a věc se i přes doporučení c. k. zemského prezidenta ve Slezsku hraběte Thuna vlekla déle než rok. Teprve 17. dubna 1906 byl Gustav ze zvlášní milosti povýšen do šlechtického stavu s prominutím taxy a listinou z 22. května t. r. získal predikát Balthazar šlechtic z Bachlinden (Balthazar Edler von Bachlinden) a nový erb:
 
Sníženým hrotem červeno-modře dělený štít. V horním poli vyrůstá z dělící čáry zlatý lev s modrou zbrojí, v dolním se vidí dvě odvrácené stříbrné zmije s černými jazyky, které mají vzájemně propletené ocasy. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými a modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená křídla - přední zlato-červeně, zadní modro-stříbrně dělené. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem Fortiter initiando.
 
 
 
Elznic, Václav, Renobilitační procesy pražské, zvláštní příloha Zpravodaje Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě č. VI, Ostrava 1984.
Županič, Jan. Renobilitace a problém šlechtictví na konci Rakousko-uherské monarchie. Heraldika a genealogie, 2005, vol. 38, no. 3-4., s. 168-203.
Županič, Jan. Šlechticem napodruhé. Rušení a opětovné udílení šlechtických titulů v Rakousko-Uherské monarchii. In Sborník k 60. narozeninám profesorky Marie Bláhové, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Praha: Karolinum 2007, s. 271-301.
Županič, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com