Balthazar z Babakdolu

Případ zrušení šlechtictví rodiny Balthazarů nebyl tak jednoznačný, jako jiné obdobné causy. O tom svědčí i skutečnost, že přestože se sourozenci zřekli titulu sami 11. února 1904, renobilitace byla úředně prohlášena za neplatnou až 16. února 1914, kdy bylo také nařízeno opravit matriky.
Již dlouho před tímto datem požádal Hugo Balthazar (*1849), c. a k. generálmajor a velitel 9. jízdní brigády, c. k. ministerstvo vnitra o informaci, zda by mu nemohlo být šlechtictví potvrzeno z nejvyšší milosti. Pokud by to možné nebylo, požádal o opětovné udělení šlechtického titulu na základě systematizovaného šlechtictví. Hugo za sebou měl skvělou kariéru. Roku 1904 sloužil v armádě již 35 a půl roku. Roku 1866 se účastnil bitvy u Custozzy a splňoval tak podmínky pro zisk systematizovaného vojenského šlechtictví. Jeho zásluhy byly roku 1899 oceněny řádem Železné koruny III. třídy. Jako majitel deskového statku Hrochův Týnec byl také materiálně zajištěn.
Úřady mu vyhověly a nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 20. října 1904 a diplomem z 8. prosince t. r. byl Hugo ze zvláštní milosti povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Babakdolu (von Babakdol). Spolu s novým titulem obdržel i nový znak:
Červeno-modře dělený štít. V horním poli vyrůstá z dělící čáry zlatý lev s červeným jazykem. V dolním poli se vidí dva odvrácení stříbrní hadi s černými rozdvojenými jazyky s překříženými ocasy, mezi kterými je zlatá lilie. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými a modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je zlatý rostoucí lev s červeným jazykem držící v pozdvižené pravé tlapě zlatou lilii.
 
Elznic, Václav, Renobilitační procesy pražské, zvláštní příloha Zpravodaje Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě č. VI, Ostrava 1984.
Županič, Jan. Renobilitace a problém šlechtictví na konci Rakousko-uherské monarchie. Heraldika a genealogie, 2005, vol. 38, no. 3-4., s. 168-203.
Županič, Jan. Šlechticem napodruhé. Rušení a opětovné udílení šlechtických titulů v Rakousko-Uherské monarchii. In Sborník k 60. narozeninám profesorky Marie Bláhové, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Praha: Karolinum 2007, s. 271-301.
Županič, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com