Aull

Joseph Aull (1796–1864) se narodil 25. srpna 1796 ve středočeských Zásmukách. Po ukončení studia práv nastoupil roku 1819 jako akcesista k Zemskému soudu v Praze. O dva roky později se stal auskultantem a roku 1828 radním protokolistou. V roce 1831 byl přeložen k pražskému apelačnímu a vrchnímu trestnímu soudu, odkud se roku 1835 vrátil (tentokrát již jako tajemník) k Zemskému soudu v Praze a následně byl povýšen na zemského radu. V roce 1839 opět přešel – jako rada apelačního soudu – k pražskému apelačnímu a vrchnímu trestnímu soudu a roku 1850, po reorganizaci soudního systému, se stal radou Vrchního zemského soudu v Praze. Zde mu byl také o šest let později přiznán titul a charakter dvorního rady.

Císař František Josef I. ocenil jeho čtyřicetileté působení v soudní správě nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. července 1859, kterým mu udělil rytířský kříž Leopoldova řádu. Na jeho základě byl Aull listinou danou ve Vídni 25. října 1859 povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř/Ritter von a byl mu udělen erb:

Ve zlatém štítě doleva obrácená modrá orlice se zeleným dubovým věncem v zobáku nad červenou patou se čtyřmi zlatými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. orlice ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. červeně převázaný liktorský svazek, přikrývadla červeno – zlatá.

Roku 1862 byl Joseph rytíř Aull penzionován a zemřel 10. února 1864 v Praze. S manželkou Annou rozenou Herzanovou (1807/08–1875) měl čtyři syny, ze kterých jediný August (1836 – po 1902) se nevěnoval otcově profesi. Rozhodl se pro vojenskou kariéru, kterou zakončil v hodnosti plukovníka. Ostatní tři vystudovali práva. Nejstarší Ludvík (1831–1893) se stal zemským advokátem v Praze. Klemens (1832–1907) byl soudcem, od roku 1884 působil jako dvorní rada u Nejvyššího soudního a kasačního dvora ve Vídni. Při příležitosti odchodu do penze mu byl roku 1896 udělen titul a charakter senátního prezidenta. Nejmladší Bedřich (1838–1894) působil od roku 1899 jako rada Vrchního zemského soudu v Praze.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com