Auer de Alsóterény

Císař František Josef I. povýšil 14. dubna 1910 Róberta Auera, bankovního radu a předsedu Uherské jednoty obchodních cestujících, spolu se syny Pálem, Györgyem a Lászlóem a dcerami Lili a Alicí vzešlými z manželství s Karolinou Galitzenstein, do uherského šlechtického stavu, uděluje jim predikát alsóterényi (de/von Alsóterény) a erb:

V modrém štítě je červená špice, v níž na zeleném trávníku napříč protékaném stříbrnou řekou stojí hrad z přirozených kamenných kvádrů se zavřenou bránou a dvěma střílnami, s cimbuřím o čtyřech stínkách, zpoza nichž vynikají dvě věže s hnědými střechami, provázený nahoře a po stranách zlatou hvězdou. Špice je provázena vpravo zlatým obilným snopem, vlevo zlatou, stříbrně okřídlenou Merkurovou holí.  Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, každé se stříbrnou lilií, mezi křídly meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 297-299 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com