Arnsteiner/Arnstein

Zakladatelem dynastie Arnsteinerů, kteří později užívali jméno Arnstein, jejíž původ leží v okolí německého Wormsu, byl Nathan Adam Arsteiner (1749-1838), který se oženil s dcerou berlínského dvorního faktora a finančníka pruského krále Fridricha II. Daniela Itziga (1722-1799) a spolu s Bernhardem Eskelesem a Salomonem Herzem založil velkoobchodnickou firmu, jež se během koaličních válek stala jedním z hlavních dodavatelů císařské armády. Za tyto zásluhy povýšil císař František II. dne 6. listopadu 1797 všechny tři společníky současně do šlechtického stavu s čestnými titulem šlechtic (Edler von) a dal jim právo nosit v erbu polovinu císařského orla. Arsteiner požadoval pro připravovanou listinu následující erb:
Zlato-modře polcený štít. V pravém poli je polovina černého orla s červeným jazykem, v levém kotva s dřevěným příčným břevnem. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera – černé, zlaté a modré.
Listina ale nebyla vyhotovena, protože již pouhý rok po nobilitaci, 14. dubna 1798, byl Nathan Adam šlechtic Arnsteiner povýšen na svobodného pána. Jako důvod se uvádí konverze, což ale není příliš pravděpodobné, protože členové Nathanovy rodiny přestoupili ke křesťanství až na počátku 19. století. Větší význam zde nepochybně hrály jeho podnikatelské úspěchy, mimořádný ekonomický talent a služby, které monarchii prokázal během válek s revoluční Francií. Šlo mimo jiné o dar akcií ve výši 10 000 zlatých pro fond válečných invalidů. Následně mu byly listinou uděleny predikáty svobodný pán (Freiherr von) a Urozený (Wohlgebohren) a také erb:
Zlato-modře polcený štít. V pravém poli je polovina černého orla s červeným jazykem, v levém kotva s dřevěným příčným břevnem. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní jsou tři korunované turnajské přílby. Prostřední s černo-zlatými a modro-zlatými přikrývadly nese rostoucí černou orlici s červeným jazykem. Klenotem na pravé s černo-zlatými přikrývadly jsou dva modré rohy, mezi kterými je kotva ze štítu. Z levé s modro-zlatými přikrývadly pak vynikají tři pera – modré, zlaté a modré.
Nathan Adam svobodný pán Arnsteiner neměl syny a proto jeho obrovský majetek včetně zemskodeskového statku Černá Hora na Moravě, dolnorakouského panství Königstetten a uherského velkostatku Böös zdědila jediná dcera Henrietta (1780-1879), jež se roku 1802 provdala za bankéře, velkostatkáře a švédského konzula Heinricha Pereiru (1774-1835) – viz Pereira-Arnstein.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com