Szervánsky

Listinou danou ve Vídni 12. února 1795 císař František II. povýšil do uherského šlechtického stavu Adama Szervánskyho, uherského komorního zeměměřiče a architekta, a udělil mu erb:

V modro – červeně šikmo děleném štítě je stříbrné břevno provázené nahoře dvěma zlatými hvězdami, dole zlatým vodorovně položeným šípem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zkřížené šavle se zlatými koši.

Királyi Könyvek, 58. kötet, 715-720 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com