Szedliczky

Císař František II. povýšil listinou danou ve Vídni 7. ledna 1794 Josepha Szedliczkého, poštmistra v Szikszó, spolu se syny Antoniem, Stephanem a Joannem a dcerou Annou vzešlými z manželství s Barbarou Vitéz, a jeho bratra Andrease Szedliczkého, poštmistra v Tállye, spolu se syny Emerikem, Ludovikem a Andreasem a dcerami Theresií a Annou vzešlými z manželství s Annou Vitéz, do uherského stavu a udělil jim erb:

Čtvrcený štít: 1. a 4. ve zlatě do středu obrácený černý kůň se stříbrnou poštovskou trubkou zavěšenou na šíji. 2. a 3. v modrém na zeleném pahorku do středu obrácený stříbrný pelikán na hnízdě krmící vlastní krví svá mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 57. kötet, 515-521 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com