Szászy-Schwarz de Szász

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. ledna 1911 císař František Josef I. povýšil Gucztáva Schwarze, univerzitního profesora v Budapešti, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát szászi (de/von Szász). Nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. ledna 1912 mu povolil změnu příjmení na Szászy-Schwarz. Listinou danou ve Vídni 12. dubna 1913 mu spolu se synem Györgyem Ágostonem udělil erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém předním spáru stříbrný psací brk, provázený v pravém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je modře oděná paže držící knihu s červenou ořízkou a zlatou vazbou a se zlatým nápisem CORPUS JURIS.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 250, 251, 506, 930, 931 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com