Svátek z Löwenthalu

Vavřinec Svátek se narodil v Jistebnici. Ze služeb Polyxeny z Lobkovic a jejího syna Václava Eusebia přešel do české kanceláře jako registrátor. Na Starém Městě pražském koupil v Týnské čtvrti dům  U Krávů a roku 1640 tam získal měšťanské právo. Další tři domy vlastnil na Novém Městě pražském ve Zderazské a Petrské čtvrti. Jako jeho první manželka se připomíná Voršila, vdova po Gottfriedu Glottovi, která mu dala dvě dcery. Druhou manželkou byla Lidmila Ježková, dcera novoměstského primátora Jiřího Ježka z Rittersfeldu, s kterou měl krom jedné dcery syny Jana Jiřího a Matěje Vojtěcha. Vavřinec Svátek zemřel před 18. říjnam 1652. 22. července 1644 mu palatin Jaroslav Bořita z Martinic udělil predikát von Löwenthal a erb.

Polcený štít. Vpravo je v modrém do středu obrácený zlatý lev. Vlevo je ve zlatě přirozená medvědí tlapa obrácená prsty dolů kosmo prostřelená zakrváceným šípem tak, aby jeho zakrvácený hrot směřoval proti lví tlamě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté, levé modré, mezi nimi je medvědí tlapa ze štítu.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com