Suess von Hellrat

Friedrich Suess (1868–1938) se narodil v podnikatelské rodině ve Vídni. Jeho otcem byl císařský rada, člen městské rady ve Vídni a velkoprůmyslník Friedrich Suess (1833–1907). Angažoval se také v politice a byl významným členem centralisticky zaměřené Ústavodárné strany. Proslul také jako velkorysý mecenáš. Roku 1867 byl za své zásluhy vyznamenán rytířským křížem Řádu Františka Josefa a nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. listopadu 1873 byl za podíl na úspěchu Světové výstavy ve Vídni oceněn Řádem Železné koruny III. třídy. O nobilitaci ale zájem neměl a o udělení titulu nikdy nepožádal.

S Helene (Ilkou) rozenou Rathovou (1837–1915), která pocházel z uherského Szegedu, měl sedm dětí, ze kterých se dospělosti dožily tři dcery a syn Friedrich. I on se stal významným podnikatelem, po otci zdědil velký majetek v hodnotě téměř tří milionů korun, velmi úzce spolupracoval jako expert s c. k. Ministerstvem obchodu, zastával úřad portugalského honorárního konzula ve Vídni a angažoval se též v dobročinné oblasti. Jeho dary přitom dosáhly mimořádné částky 150 000 korun.

Na šlechtický titul měl jiný názor než otec. S přihlédnutím ke svým aktivitám je pravděpodobné, že by nobilitace dosáhl, bylo však otázkou, zda na vyšší titul, než na prosté šlechtictví. Krátce po otcově smrti proto v žádosti o nobilitaci odkázal také na jeho zásluhy a především držbu Řádu železné koruny III. třídy a po doporučení státními úřady byl nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. listopadu 1908 císařem Františkem Josefem I. ze zvláštní milosti povýšen do rytířského stavu. Listinou danou z 6. května 1909 získal predikát rytíř/Ritter Suess von Hellrat a erb:

Ve zlatém štítě je černé kosmé břevno se třemi stříbrnými rozkřídlenými sokoly s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatá orlice s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední stříbrné, zadní černé, mezi nimi vztyčená nahá paže se zaťatou pěstí, přikrývadla černo – stříbrná.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

(Převzato z publikace: Jan Županič, Habsburská šlechta. Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století, Praha 2023.)

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com