Strnistko ze Lvové Brány (von Lewen Porthen)

Jan Brikcí Strnistko (též Strništko) pocházel z Nového Města pražského, kde se později stal radním. Jeho otcem byl Jan Brikcí starší († před 1642), matkou Dorota. Strnistkové byli jednou z nejbohatších novoměstských rodin. Jan Brikcí st. vlastnil ve Zderazské čtvrti dům se šenkem (č.p. 12, též Vačkářovský), který prodal roku 1629 za 400 kop míšeňských. Ve čtvrti sv. Štěpána pak výhodně koupil od plnomocníků emigrantské rodiny bratří Švíků z Lukonos za 1100 kop míšeňských dům č.p. 1007, který roku 1642 jej jeho vdova Dorota postoupila za 1200 kop míšeňských synovi Janu Brikcí ml. Dále byl od roku 1636 majitelem domu ve svatopetrské čtvrti č.p. 1036, který koupil roku 1636 za 2000 kop míšeňských a jež také zdědil syn Jan Brikcí ml. (roku 1642 jej pak prodal za 3000 zl.). Jan Brikcí ml. pak ke zděděnému jmění přikoupil roku 1643 ve Zderazské čtvrti za 360 kop míšeňských Houserovskou zahradu (č.p. 386) a za 80 zl přilehlý pozemek. Ve čtvrti sv. Petra držel od roku 1650 dům č.p. 1200 U Kožešníků v ceně 225 kop míšeňských, sýpku č.p. 1217 a dům č.p. 995 v Senovážné ulici zvaný U Strništků. Roku 1651 pak ve čtvrti sv. Štěpána koupil za 6000 zl. dům č.p. 831 U Masopustů (též U Římských), jenž po jeho smrti zdědil syn Václav Ferdinand Brikcí.

Za obležení pražských měst Švédy roku 1648 byl Jan Brikcí Strnistko poručíkem setniny čtvrti Sv. Petra a když byl hejtman této kompanie v boji zastřelen, postoupil na jeho místo a v bojích se vyznamenal. Navíc obráncům poskytl z vlastních zásob velké množství dřeva, smoly a smolných sudů a řadu jiných potřebných věcí, které měl k dispozici, a nic se přitom neohlížel na to, že jeho vlastní dům byl nepřátelskou palbou a vrháním granátů téměř zničen. Dne 1. června 1649 byl povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem ze Lvové Brány, německy von Lewen Porthen a byl mu udělen erb:

V modrém štítu se mezi dvěma baštami s cimbuřím vidí červená brána, ve které stojí zlatý dvojocasý lev s hořícím granátem v pravé tlapě. Před branou a baštami je předsunuté opevnění, ze kterého na pravé straně visí železný kotlík s ohněm, nalevo pak do něj padá hořící granát. Na štítě stojí korunovaná kolčí přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je zlatý, korunovaný, dvojocasý lev držící stříbrno-červeně dělený praporec se nápisem PRO DEO ET PATRIA.

Jan žil ještě roku 1658 a v závěti odkázal 100 zl. literátům. Jeho potomek (zřejmě syn) Václav Ferdinand Brikcí Strnistko ze Lvové Brány získal v květnu 1654 na pražské filozofické fakultě získal hodnost bakaláře. Zřejmě je totožný s Václavem, jenž byl v letech 1681–1686 radním Nového Města pražského. Kromě něj měl dceru Annu Polyxenu, provdanou za doktora obojího práva a apelačního radu Jana Ignáce Claudia.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.
RUTH, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, Praha: Pavel Körbr, 1903.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com