Stříbrský z Wasserfluesu

Samuel František Stříbrský byl měšťanem Starého Města pražského. Není vyloučeno, že byl příbuzným (potomkem) některého člena staroměstské rodiny Stříbrských, kteří byli po Bílé hoře potrestáni peněžitými pokutami bez ohledu na to, zda šlo o katolické či protestantské členy rodu. V době obležení pražských měst Švédy se aktivně zapojil do obrany metropole. Protože město bylo ve vážném ohrožení, vyslali jej místodržící a generálové pro pomoc. Stříbrského cesta směřovala na jih Čech, odkud chtěl odjet do Vídně. Když ale 23. srpna 1648 dobyl švédský generál Wittenberg Tábor, dostal se do velkých obtíží. Aby se unikl dopadení, musel den a noc jít vodou, prodírat se úzkými průsmyky, lesy a procházet různými nebezpečnými místy, kde mu nehrozilo nebezpečí pouze od Švédů, ale také od lupičů. Nakonec ale byl úspěšný a dopis na císařský dvůr doručil. Za prokázané hrdinství byl jako jeden z prvních obránců Prahy 23. dubna 1649 povýšen do šlechtického stavu s predikátem Stříbrský z Wasserfluesu (Stržibrský von Waßerflues) a byl mu udělen erb:

Čtvrcený štít. První pole je zlaté s černou, korunovanou, do středu hledící orlicí. Druhé a třetí pole štítu je červené. Ve druhém vyniká z vody v patě pole šedě oděný a vavřínovým věncem korunovaný mladík s dopisem v pravici a s levou rukou opřenou v bok, ve třetím poli se pak vidí do středu štítu obrácený, stříbrný, dvojocasý, korunovaný lev držící v levé tlapě červené srdce, ze kterého vyrůstají tři stříbrné růže na zelených stoncích. Ve čtvrtém černém poli je stříbrná hradební zeď prolomená otevřenou bránou s vytaženou padací mříží. Za hradbou se pak vidí tři stříbrné kulaté věže se střílnami zakončené cimbuřím. Z prostřední, se třemi střílnami, vyniká obrněná ruka držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je doprava hledící orlice z prvního pole štítu.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com