Střelovec ze Střely

Císař Leopold I. legitimoval 5. září 1670 úředníka hejtmanství kouřimského kraje Františka Jindřicha Střelovce/Frantze Heinricha Strželowetze  (před 1648-1707), nemanželského syna rytíře Viléma Střely z Rokyc a Anny Marie Stočkové z Freudenberka, a následně mu německy psanou listinou danou ve Vídni 10. září 1670 udělil predikát ze Střely (von Stržela) a erb:

V červeno – stříbrně čtvrceném štítě jsou dva zkřížené šípy s železným hrotem a bílým opeřením. Na štítě spočívá turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou šípy ze štítu.

Jde o vůbec poslední známý erbovní list vydaný z české kanceláře. Všechny následující majestáty udílely zároveň se znakem i šlechtictví.

František Jindřich Střelovec většinu života strávil v Kolíně jako zdejší měšťan. V roce 1682 zde financoval vybudování Mariánského sloupu (na dnešním Karlově náměstí). Podle katastru Kolína z roku 1683 vlastnil v okolí Kolína 182 korců (52 hektarů) polí a luk a jeho roční příjem 698 zlatých jej stavěl na druhé místo mezi zdejšími obyvateli. Zemřel roku 1707 a byl pohřben v kolínském kostele Nejsvětější trojice u kapucínského kláštera, jehož byl mecenášem. Majetek po něm dědila vzdálenější příbuzná Salomena, provdaná Tumlířová, a proto se zdá, že zemřel bez potomků.

 

Opis erbovní listiny in: Archiv hl. m. Prahy.

Brňovják, Jiří, Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705 – 1780, Ostrava 2015.

Vávra, Josef, Dějiny královského města Kolína nad Labem, Kolín 1888.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com