Stransky von Dresdenberg

Franz Stransky se narodil roku 5. října 1789 v Janovicích v Čechách. 20. září 1808 vstupuje jako podporučík do 1. čáslavského pluku zeměbrany, kde se 18. dubna 1809 stává nadporučíkem. 1. dubna 1810 se dostává k 41. pěšímu pluku, v jehož řadách dosahuje 7. října 1815 hodnosti místokapitána. 1. září 1819 je převelen k pěšímu pluku č. 60 a 16. listopadu 1820 k 29. pěšímu pluku. 1. prosince 1823 získává hodnost hejtmana. 22. července 1836 majora a 1. března 1844 podplukovníka, v níž působí do 15. listopadu 1847, kdy je penzionován s hodností plukovníka. Během své kariéry se účastnil tažení v letech 1809, 1812, 1813, 1814, 1815 a expedice do Krakova roku 1846. Mezitím se roku 1825 oženil s Emilií Lingauer von Lindenthal. 1. února 1852 požádal o povýšení do šlechtického stavu s predikátem von Greifenfels, který používal během vojenské služby. Za více jak třicet let služby v armádě jej císař František Josef I. povýšil 22. června 1852 do šlechtického stavu s titulem Edler. Protože se však neprokázala souvislost s rodem Stránských z Greifenfelsu, byl mu udělen predikát von Dredenberg a erb: Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je na skalách v patě pole zlatý gryf s červeným jazykem. 2. a 3. ve zlatě na zeleném pahorku stojí obrněný muž s přílbou se zvednutým hledím a s červeným a stříbrným perem držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva modré rohy, mezi nimi gryf ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com