Stransky (1839)

Joseph Stransky se narodil roku 1785 ve Vídni. Po absolvování vojenské akademie ve Wiener Neustadtu nastoupil 16. března 1805 jako fendrych k pěšímu pluku Lucca č. 24, v jehož řadách dosahuje postupně hodnosti podporučíka (1. října 1805), nadporučíka (5. července 1809), místokapitána (1. ledna 1814), hejtmana (25. prosince 1820) a majora (23. března 1832). Během své vojenské kariéry se účastnil 10. - 11. října 1805 bitvy u Ulmu, 14. října 1805 v bitvě u Elchingen padl do zajetí, z něhož byl propuštěn 23. března 1806. Během války roku 1809 se podílel na tažení proti Varšavskému vévodství. 18. – 20. dubna 1809 bojuje u Starczyna, Wygody a Rankówa a je při obsazení Varšavy. 25. - 26. května bojuje u Iwanisky, Obrazówa a Sandoměře, 8. - 15. června u Mielce, Baranówa, Dzikówa a Wielawsi. 16. června se účastní nočního útoku na pevnost Sandoměř. Po uzavření příměří se spolu se svým plukem přesunuje do Uher ke Komorn (dnes Komárno). Roku 1812 je jeho pluk vybrán jako záloha pomocného sboru při tažení do Ruska a přesouvá se z Uher do Haliče k Lembergu. Roku 1813 podstupuje 26. - 27. srpna bitvu u Drážďan, 16. - 18. září u Nollendorfu, pak u Knínic a Ústí nad Labem, 8. - 9. října u Chemnitz a 16. - 18. října se účastní bitvy národů u Lipska. Při pronásledování nepřítele k Rýnu bojuje 9. listopadu u Hochheimu, pak se podílí na blokádě Kasselu, v listopadu a v prosinci na obsazení Rýna u Mannheimu, později pochoduje na Neuenburg a při přechodu Rýna u Basileje se zapojuje do útoku na pevnost Hüningen (dnes Huningue, Francie). 3. ledna 1814 u Morteau vstupuje se svým plukem do Francie, od 4. do 7. ledna podstupuje mnohé střety s nepřítelem ustupujícím k Besançonu, jehož pevnost jeho pluk spolu s dalšími jednotkami od 18. ledna do 12. dubna obléhal, a odolal mnohým výpadům Francouzů. Při kampani roku 1815 táhl se svým plukem od Przemyślu k Milánu a odtud jako předvoj přes Simplon k Ženevě, avšak bez boje. V září se konečně jeho pluk usazuje ve vojenském táboře u Dijonu. Od června 1829 do června 1830 je jeho pluk dislokován v Bukovině na ochranu před vpády „orientálců“. Roku 1831 je jeho pluk vyslán proti povstání ve Varšavě, aby nakonec byl kvůli epidemii cholery blížící se od východu použit ke střežení hranic s Polskem. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař Ferdinand I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. června 1839 povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 19. března 1840 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Dvakrát dělený štít. Nahoře v červeném vyniká z dělící linie obrněná paže se zlatě okovanými přezkami držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Uprostřed je ve zlatě červený kráčející lev s červeným jazykem. Dole v modrém jsou vedle sebe tři stříbrné hvězdy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com