Storbeck

Thomas Ignatius Franciscus von Storbeck pocházel ze šlechtické rodiny a na pražské univerzitě studoval filozofii, práva a teologii. Svou věrnost císaři osvědčil při řadě nepřátelských vpádů do Čech a také při trojím obležení pražských měst v letech 1634, 1639 a 1648. Při posledním z nich byl praporečníkem studentské legie a v bojích se Švédy prokázal mimořádnou statečnost. Za tyto skutky byl 3. února 1651 povýšen do nového rytířského stavu Království českého a byl mu polepšen erb:

Modrým křížem černo-zlatě čtvrcený štít. V prvním poli je zlaté slunce. Ve druhém se vidí do středu vzlétá černý orel s mládětem ve spárech. V poli třetím je zelený růžový keř uprostřed s červeným květem. Ve čtvrtém poli se vidí otevřená kniha, přes kterou je šikmo položen meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí, zeleným vavřínovým věncem korunovaná, červeně oděná a zlatě opásaná, mouřenínka s červeno-stříbrnou točenicí s doleva rozevlátými feflíky na hlavě, která drží v pravici zelenou ratolest se třemi červenými růžemi, mezi dvěma třikrát stříbrně a červeně dělenými praporci, pravým s literou F. II. a levým s F. III.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com