Stöhr ze Sternstrahlu

Martin Joanes Stöhr pocházel z Marktbachenrodu v Bamberském biskupství a v Praze působil jako správce Karlovy koleje. Krátce po útoku Švédů na Prahu, 26. července 1648, byl přítomen slavnostnímu vynášení studentského praporce ze síně Karolina před Staroměstskou radnici a následnému obnovení studentské legie. Stal se jejím členem, pomáhal při budování opevnění města, s nasazením života vynášel zraněné studenty z příkopů a náspů a u těch, kteří padli, se staral o zajištění křesťanského pohřbu. Za tyto zásluhy byl 20. září 1652 povýšen do šlechtického stavu s predikátem ze Sternstrahlu (von Sternstrahl) a byl mu udělen erb:

V červeno-černě polceném štítě stříbrný dvojocasý lev držící v pravé tlapě zlatou hvězdu, ze které vynikají kosmo vzhůru tři [zlaté] paprsky, v levé pak zelenou palmovou ratolest. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná pravá ruka držící zelený palmový věnec, uprostřed kterého se vidí hvězda s paprsky ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com