Štoček ze Švanenthoru

Ondřej Štoček (též Stoček) pocházel z měšťanské rodiny ze Starého Města pražského. Jeho otcem byl zřejmě pekař Martin Štoček, který od roku 1628 vlastnil ve Svatolinhartské čtvrti na Starém Městě dům č.p. 287 U tisíců, jež koupil za 425 kop českých. Jako mladík vstoupil Ondřej do císařské armády a šest let sloužil v jízdním pluku Andriana z Enkefurthu. Po řádném propuštění se usadil na Starém Městě pražském. Zde byl roku 1648, za švédského obležení města, poručíkem setniny řemeslníků (podle listiny pro Staré Město pražské z 20. dubna 1649 byl ale poručíkem páté staroměstské setniny) a svěřenou funkci vykonával k plné spokojenosti svých nadřízených. Po uzavření míru roku 1650 získalv novoměstské čtvrti sv. Petra za 2800 kop míšeňských dům č.p. 1068/b U bílé labutě a od roku 1651 byl i majitelem sousedního domu č.p. 1068/a U Podušků, za který dal 380 zl. Později pak získal dům na Koňském trhu zvaný pak U Štočků. Ještě roku 1651 ale prodal za 1500 kop míšeňských staroměstský dům U tisíců, který zdědil po Martinu Štočkovi. Na Novém Městě pražském byl roku 1653 přijat do rady. Majestátem ze dne 26. června 1670 byl povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem ze Švanenthoru a byl mu udělen erb:

V červeném štítě je na zelené půdě dělostřelbou poškozená stříbrná hradba s otevřenou branou s železnými panty, v níž stojí stříbrná labuť s černýma nohama a s krkem shora dolů prostřeleným šípem. Napravo do brány se vidí stříbrný vojenský buben provázený čtyřmi stříbno-červenými praporci a převýšený hořícím granátem, nalevo je dělo s šesti stříbrno-červenými praporci. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je muž ve zlatém kolaru s bílým límcem a s točenicí na hlavě, který v každé ruce drží mušketu.

Ondřejovým synem byl Daniel, roku 1677 připomínaný jako komorník desk zemských.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com