Steiner von Steinern

Andreas Steiner byl původním povoláním voják, působil jako rytmistr a vojenský soudce karabinického pluku Erzherzog Franz. Po odstoupení prvního pražského purkmistra Bernarda Augustina Zahořanského z Vorlíku roku 1788 se stal druhým purkmistrem Královského hlavního města Prahy. S přestávkou v letech 1800-1804 jím byl až do své smrti 4. července 1810. Roku 1808 obdržel rytířský kříž Leopoldova řádu. 13. března 1809 jej císař František I. za více jak 35 let jak vojenské, takl civilní služby povýšil do rytířského stavu s predikátem von Steinern a uděli mu erb::

Ve štítě je stříbrné břevno provázené nahoře v červeném kopím se zlatým praporcem s černým orlem (šikmo natočeným) a dole v modrém třemi stříbrnými skalami, oběma krajními převýšenými zlatou hvězdou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno červené mezi dvěma stříbrnými, přikrývadla červeno – stříbrná; II. tři pera, jedno modré mezi dvěma stříbrnými, přikrývadla modro – stříbrná.

Jelínková, Táňa: Pražští primátoři (1784-1993). Pražský sborník historický XXVI. Praha 1993, s. 103-137.

 

Autor: Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com