Springer (1913)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. ledna 1913 povýšil František Josef I. Sigismunda Springera narozeného roku 1873 ve Vídni (+Vídeň, 4. dubna 1928), generálního radu Anglo-rakouské banky ve Vídni, poručíka v evidenci hulánského pluku zeměbrany č. 4, držitele Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, v ocenění zásluh o rakouský Červený kříž, do stavu svobodných pánů. Listinou vydanou 8. února 1913 mu udělil predikát Freiherr von a erb:

V červeném štítě je zlatá snížená krokev se sedmi modrými orlicemi s červeným jazykem provázená nahoře zlatým půlměsícem rohy vzhůru a dole zlatým, modře převázaným obilným snopem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Štítonoši jsou dva černí ohlížející se lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s červenou devizou: SEMPER MANET.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com